Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

1. Korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski, następuje na podstawie pisemnego uzgodnienia zawartego z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Podstawą do dokonania uzgodnienia jest wniosek złożony przez operatora lub przewoźnika.
3. Do wniosku o wydanie zgody na korzystanie z przystanków dołącza się:
a) projekt rozkładu jazdy, według którego mają być wykonywane przewozy,
b) z uwzględnieniem nazw przystanków komunikacyjnych wraz z numerami słupków, z których przedsiębiorca zamierza korzystać;
c) potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem: kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wykaz pojazdów zgłoszonych do licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (wg. specyfikacji: marka i typ, rok produkcji, numer rejestracyjny, liczba miejsc siedzących/ogółem).
4. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność lub zarządzanych przez Miasto Piotrków Trybunalski, jest odpłatne.
5. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest naliczana i pobierana przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
6. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski ustala się stawkę w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. 
7. Operator lub przewoźnik korzystający z przystanku komunikacyjnego jest zobowiązany do uiszczenia opłaty wskazanej w pkt. 6 jako miesięcznej opłaty łącznej obliczonej jako iloczyn liczby zatrzymań w danym miesiącu określonej w obowiązującym rozkładzie jazdy oraz stawki określonej w pkt. 6. 
8. Miesięczną opłatę łączną, o której mowa w pkt. 7, operator lub przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych jest zobowiązany uiścić z góry do 15-go dnia miesiąca, którego opłata dotyczy. 
9. Korzystanie z przystanków możliwe jest jedynie w celu wykonywania przewozu osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi rozkładami jazdy, w sposób niekolidujący z pracą innych przewoźników i operatorów korzystających z tych przystanków.
10. Czas zatrzymania na przystankach ograniczony jest do niezbędnego minimum, służącemu wymianie i obsłudze pasażerów. Zabrania się postoju autobusu na przystankach w celu oczekiwania na odbycie kolejnego kursu.
11. Czas postoju na pętli lub miejscu do zawracania autobusu, poza przystankiem, jest nieograniczony, pod warunkiem, że nie koliduje z pracą innych operatorów lub przewoźników.
12. Zobowiązuje się operatorów i przewoźników do:
a) podjeżdżania na początek przystanku (zatoki) w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości przystanku;
b) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania i wysiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.
13. Korzystanie z przystanków może być ograniczone przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z chwilą stwierdzenia braku ich przepustowości, zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu, na podstawie opinii Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim.
14. W przypadku prowadzenia robót drogowych, usuwania awarii, organizacji objazdów i innych sytuacji wymuszających zmianę tras linii komunikacyjnych, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim może ustanawiać tymczasowe przystanki komunikacyjne dla operatorów i przewoźników.


Sporządzono na podstawie: Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XII/255/11 z dnia 26 października 2011 r. z późn. zmian. oraz Załącznika Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  Nr IV/43/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.