Taryfa opłat

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

TARYFA OPŁAT
obowiązująca od 01.04.2020 r.
NA LINIACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI OBSŁUGIWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH I KRÓTKOOKRESOWYCH WAŻNYCH NA TERENIE PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ORAZ W PRZEJAZDACH Z PRZEKROCZENIEM GRANIC ADMINISTRACYJNYCH PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Rodzaj biletu Cena biletu
pełnopłatny (zł) ulgowy (zł)
 BILET JEDNORAZOWY 2,60 1,30
 BILET JEDNORAZOWY ZAKUPIONY U KIEROWCY 3,00 1,50
 BILET JEDNORAZOWY SOCJALNY* X 1,40
 BILET 2-GODZINNY 4,00 2,00
 BILET 1-DNIOWY 9,00 4,50
 KARNET 4 BILETÓW JEDNORAZOWYCH 10,00 5,0
W środkach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Piotrków Trybunalski obowiązują wyłącznie bilety z logo Miasta Piotrków Trybunalski lub z nadrukiem „Komunikacja Miejska Piotrków Trybunalski” o ustalonym nominale. Do dnia 31 grudnia 2022 r. dopuszcza się także stosowanie biletów z nadrukiem „Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski”.
Przewóz bagażu, wózka lub zwierząt odbywa się bezpłatnie.
Pasażer, który nie posiada uprawnień do przejazdów ulgowych, zobowiązany jest posiadać w czasie przejazdu ważny bilet pełnopłatny.
Pobieranie opłat za przejazd może odbywać się za pomocą systemów płatności bezgotówkowych.
Bilet jednorazowy jednoprzejazdowy uprawnia do realizacji jednego przejazdu i po wykorzystaniu lub w trakcie wykorzystania nie może być przekazany innej osobie. Bilet 2-godzinny i 1-dniowy uprawnia do realizacji nieograniczonej liczby przejazdów w okresie wskazanym na bilecie od momentu nadania mu ważności.
Bilet 2-godzinny ważny jest przez 120 minut od momentu nadania mu ważności poprzez skasowanie w kasowniku.
Bilet 1-dniowy ważny jest do godz. 23:59 dnia, w którym został skasowany w kasowniku.
Okresowe bilety 30-dniowe są ważne w okresie 30 kolejnych dni kalendarzowych od dnia wskazanego przez nabywcę we wszystkie kolejne dni.
Biletów jednorazowych nie można łączyć w celu uzyskania biletu 2-godzinnego lub 1-dniowego.
* Bilet socjalny przysługuje wyłącznie mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego posiadającym status osoby bezrobotnej lub pobierającym zasiłek przedemerytalny lub świadczenia przedemerytalne na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim oraz dowodu osobistego i obowiązuje w dni powszednie (od poniedziałku do piątku).


CENY BILETÓW OKRESOWYCH

Rodzaj biletu Cena biletu
pełnopłatny (zł) ulgowy (zł)
BILET 30-DNIOWY IMIENNY, OBOWIĄZUJĄCY W OBRĘBIE SIECI KOMUNIKACYJNEJ 80,00 40,00
BILET 30-DNIOWY NA OKAZICIELA, OBOWIĄZUJĄCY W OBRĘBIE SIECI KOMUNIKACYJNEJ 90,00 45,00


OPŁATY DODATKOWE

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty (zł)
1.  Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu 130
2.  Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 104
3. Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierzat 52
4.  Opłata dodatkowa za zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny 390
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w pkt. 1, 2 i 3 obniża się o 30%.
Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał biletu okresowego wieloprzejazdowego imiennego, bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego i okaże go kontrolującemu w ciągu 7 dni, uiści opłatę manipulacyjną w wysokości 10% opłaty, ustalonej w sposób określony pkt.1 i 2.
Odwołania od nałożonych opłat dodatkowych oraz reklamacje związane z opłatami dodatkowymi przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście 73 od poniedziałku do piątku, w godz. 7-15.

Sporządzono na podstawie Załączników Nr 1 i 3 do Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr IV/42/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.

Załączniki artykułu