Regulamin określający zasady korzystania z placów zabaw dla dzieci

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
REGULAMIN PLACÓW ZABAW

1. Plac zabaw dla dzieci to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży.
2. Teren placu stanowi własność Miasta Piotrków Trybunalski i administrowany jest przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Kasztanowej 31 w Piotrkowie Trybunalskim
3. Na placu zabaw można przebywać w godzinach od. 6.00 do 22.00.
4. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na placu zabaw wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica, opiekuna prawnego.
5. Z urządzeń zabawowych i wyposażenia należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Osoby przebywające na terenie placu zabaw winny zachowywać się w sposób nie zakłócający odpoczynku, zabawy i bezpieczeństwa innych użytkowników placu.
7. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

  a) wjeżdżania i poruszania się pojazdami silnikowymi (nie dotyczy pojazdów związanych z utrzymaniem obiektu, wózków inwalidzkich i pojazdów posiadających zezwolenie administratora placu zabaw);
  b) jazdy na rowerze;

  c) wchodzenia na daszki urządzeń i górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych;
  d) siadania we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek, bujaków, karuzel;
  e) huśtania się na stojąco;
  f) podchodzenia pod urządzenie w trakcie korzystania z niego przez inną osobę, dotyczy to w szczególności huśtawek i karuzel;
  g) wprowadzania zwierząt.
8. Teren placu zabaw stanowi strefę wolną od dymu tytoniowego.
9. W przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu, naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz zakłócenia porządku publicznego należy powiadomić służby porządkowe (Policja - 997, Straż Miejska - 986, Straż Pożarna - 998, pogotowie ratunkowe - 999 lub 112).
10. Na terenie placu zabaw obowiązują ograniczenia i zakazy mające zastosowanie do miejsc publicznych, ustanowione w przepisach ogólnych oraz w prawie miejscowym.


Sporządzono na podstawie Załącznika Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr XIX/269/16 z dnia 2 marca 2016 r.