Ważność identyfikatora postojowego

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
05-09-2023
Sprawdź ważność swojego identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej
Od 1 lipca 2023 r. Minister Zdrowia odwołał stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Natomiast od 6 sierpnia 2023 r. obowiązują nowe przepisy, które:
  • uchylają art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”,
  • określają w zamian końcowe daty przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Do 5 sierpnia 2023 r. orzeczenia wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, były przedłużane na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Od 6 sierpnia 2023 r. obowiązują określone, graniczne daty ważności tych orzeczeń.
Orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:
1) upłynąłby od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 05 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.
jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
KARTY PARKINGOWE wydane na podstawie orzeczeń wskazanych:
w punkcie 1 zachowują ważność do dnia 31 GRUDNIA 2023 r.,
w punkcie 2 zachowują ważność do dnia 31 MARCA 2024 r.,
w punkcie 3 zachowują ważność do dnia 30 WRZEŚNIA 2024 r,
jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Podstawa prawna: Ustawa z  dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 852) art. 10, 23-24 oraz 28 pkt.2 ogłoszona w dniu 05 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw.
 
 Identyfikatory postojowe osób niepełnosprawnych tzw. „zegary”,  uprawniające do stawki zerowej za pierwsze 90 minut postoju w strefie płatnego parkowania na terenie miasta stracą ważność z chwilą utraty ważności karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim apeluje o bezwzględne uaktualnianie identyfikatorów postojowych osób niepełnosprawnych. Brak opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania lub posługiwanie się nieaktualnym identyfikatorem czy abonamentem może skutkować nałożeniem opłaty dodatkowej w  wysokości 150,00 zł. 
Ważne: Karta parkingowa jest dokumentem pozwalającym niepełnosprawnemu kierującemu pojazdem samochodowym oznaczonym nim, lub kierowcy przewożącemu osoby o obniżonej sprawności ruchowej na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych zakazu ruchu lub postoju. Wydawaniem karty parkingowej zajmują się Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Osoba posiadająca kartę parkingową może być zwolniona z opłat postojowych w płatnych strefach parkowania, jednakże przepisy regulujące tę kwestię są stanowione uchwałą rady miasta, lub gminy, więc w każdej miejscowości zasady mogą być różne. W Piotrkowie Trybunalskim aby skorzystać ze stawki zerowej za parkowanie na obszarze całej strefy płatnego parkowania tj. zarówno na „kopertach” jak i pozostałych miejscach postojowych, należy posiadać identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej tzw. „zegar”. Sama karta parkingowa osoby niepełnosprawnej nie uprawnia do bezpłatnego postoju w strefie płatnego parkowania.
← powrót