Taryfa opłat ważna do 31.03.2019 r.

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
TARYFA OPŁAT
obowiązująca od 30.11.2016 r.
NA LINIACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.
 
CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH NABYTYCH W PRZEDSPRZEDAŻY
Obszar ważności Cena biletu
normalny (zł) ulgowy (zł) socjalny (zł)
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2.20 1.10 1.00*
GMINA GRABICA lub GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA 2.60 1.30 X
PRZEJAZD Z PRZEKROCZENIEM GRANICY ADMINISTRACYJNEJ PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I GMINY GRABICA LUB PIOTRKOWA TRYBUNALSKIGO I GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 2.60 1.30 X

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH NABYTYCH U KIEROWCY
Obszar ważności Cena biletu
normalny (zł)
ulgowy (zł)
socjalny (zł)
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2.40 1.20 1.00*
GMINA GRABICA lub GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA 2.60 1.30 X
PRZEJAZD Z PRZEKROCZENIEM GRANICY ADMINISTRACYJNEJ PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I GMINY GRABICA LUB PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 2.60 1.30 X
 
W środkach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. obowiązują wyłącznie bilety z nadrukiem "Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski" o ustalonym nominale.
Przewóz bagażu, wózka lub zwierząt odbywa się bezpłatnie.
Biletów ulgowych nie można łączyć w celu uzyskania biletu normalnego. Jazda na bilecie łączonym podlega opłacie zwielokrotnionej.
Pasażer, który nie posiada uprawnień do przejazdów ulgowych, zobowiązany jest posiadać w czasie przejazdu ważny bilet normalny.
Pobieranie opłat za przejazd może odbywać się za pomocą biletu elektronicznego, za pomocą systemu płatności mobilnych oraz przy użyciu karty programu "Rodzina +4".
* Bilet socjalny przysługuje wyłącznie mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego posiadającym status osoby bezrobotnej lub pobierającym zasiłek przedemerytalny lub świadczenia przedemerytalne na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim oraz dowodu osobistego i obowiązuje w dni powszednie (od poniedziałku do piątku).
 

CENY BILETÓW OKRESOWYCH
Rodzaj biletu Cena biletu
normalny (zł) ulgowy (zł)
BILET 30-DNIOWY IMIENNY NA JEDNĄ LINIĘ, OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 60.00 30.00
BILET 30-DNIOWY IMIENNY NA WSZYSTKIE LINIE,  OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 74.00 37.00
BILET 30-DNIOWY NA OKAZICIELA NA WSZYSTKIE LINIE,  OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 86.00 43.00
BILET 30-DNIOWY IMIENNY,  OBOWIĄZUJĄCY W OBRĘBIE SIECI KOMUNIKACYJNEJ 86.00 43.00
 
GRANICE STREF TARYFOWYCH
Relacja przejazdu Linia Ulica Nazwa przystanku
Piotrków Trybunalski – Szydłów 1 Wojska Polskiego Szczekanica
Piotrków Trybunalski - Bujny 5 Roosevelta Graniczna
 
OPŁATY DODATKOWE
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty (zł)
1.  Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu 110
2.  Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 88
3. Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt 44
4.  Opłata dodatkowa za zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny 330
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w pkt. 1, 2 i 3 obniża się o 30%.
Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał biletu okresowego wieloprzejazdowego imiennego, bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego i okaże go kontrolującemu w ciągu 7 dni, uiści opłatę manipulacyjną w wysokości 10% opłaty, ustalonej w sposób określony pkt.1 i 2.
Odwołania od nałożonych opłat dodatkowych oraz reklamacje związane z opłatami dodatkowymi przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście 73 od poniedziałku do piątku, w godz. 7-15.

Sporządzono na podstawie Załączników Nr 1 i 3 do Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr XXVII/364/16 z dnia 26 października 2016 r.
 

Załączniki artykułu