Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania od dnia 01 stycznia 2020r.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
23-12-2019
zdjęcie
Informujemy, iż od 1 stycznia 2020 roku ulegają zmianie przepisy dotyczące strefy płatnego parkowania.
Zmiany podyktowane są m.in. zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli w wyniku przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miasta. Dokument obowiązujący od nowego roku to Uchwała Nr X/160/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy woj. Łódzkiego z 2019 r., poz. 5107).
Najistotniejsze zmiany to:
  1. Zostaje zniesiony tryb reklamacyjny - od stycznia 2020 roku osoba, która otrzymała zawiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej może zwrócić się do Biura Strefy Płatnego Parkowania o udzielenie wyjaśnień dotyczących powstania z mocy prawa obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej. Biuro Strefy Płatnego Parkowania na podstawie posiadanych danych ustala, czy w danym przypadku doszło do powstania z mocy prawa obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej i udziela odpowiedzi na pismo w trybie i na zasadach określonych w Dziale VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W przypadkach, kiedy nie ma dowodów na to że parkowanie zostało opłacone; zostało opłacone po wystawieniu zawiadomienia o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej; przekroczony został czas opłaconego postoju, został wyłożony nieważny identyfikator postojowy udzielana jest odpowiedź informująca o podstawach prawnych nałożonej opłaty dodatkowej i możliwościach odwoławczych.
 
  1. Zostaje zniesione ograniczanie możliwości zakupu identyfikatora mieszkańca jedynie dla osób zameldowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – od nowego roku w celu uzyskania prawa do korzystania z identyfikatora postojowego dla mieszkańców należy przedłożyć do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu, a jeżeli osoba ubiegająca się
    o identyfikator nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym, umowę cywilno – prawną, poświadczoną notarialnie, potwierdzającą prawo do dysponowania pojazdem lub umowę kupna/sprzedaży pojazdu, wyłącznie po jej zgłoszeniu do właściwego starostwa, zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
1. Osoba występująca o identyfikator postojowy dla mieszkańca zobowiązana jest do przedłożenia do wglądu dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie strefy płatnego parkowania na pobyt stały lub czasowy (np. dowód osobisty, paszport, dowód rejestracyjny pojazdu, zaświadczenie z Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego).
2. W przypadku zamieszkiwania na terenie strefy płatnego parkowania bez zameldowania, osoba ubiegająca się o identyfikator postojowy dla mieszkańca zobowiązana jest udokumentować fakt rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Piotrkowie Trybunalskim poprzez przedłożenie do wglądu jednego
z niżej wymienionych dokumentów:
a) oryginału pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczonego przez właściwy Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim stosowną pieczęcią (np. prezentatą) lub
w przypadku rozliczania podatku przez Internet – wydrukowaną pierwszą stroną zeznania PIT za rok poprzedni wraz z wydrukowanym Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO)
i wygenerowanym numerem referencyjnym, zgodnym z identyfikatorem UPO. W przypadku, w którym osoba występująca o identyfikator postojowy mieszkańca nie złożyła jeszcze zeznania podatkowego za rok poprzedni, dopuszcza się możliwość przedłożenia do wglądu zaznania za rok przypadający przed rokiem poprzednim z zastrzeżeniem, że wniosek
o abonament zostanie złożony w Biurze Strefy Płatnego Parkowania  nie później niż do
30 kwietnia bieżącego roku;
b) oryginału formularza ZAP-3 (zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem) złożonego w roku poprzednim lub bieżącym, poświadczonego przez Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim, w którym wskazano obszar Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jako miejsca zamieszkania i składania zeznania podatkowego;
c) zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy potwierdzającego fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego, w którym wskazano obszar Piotrkowa Trybunalskiego jako miejsca zamieszkania i składania zeznania podatkowego.  
 
Ponadto od 2020 roku ulega zmianie koszt wykupienia identyfikatorów postojowych i abonamentu miesięcznego:
- abonament miesięczny – 120,00 zł
- identyfikator postojowy dla mieszkańca – 50,00 zł
- identyfikator postojowy specjalny – 50,00 zł
- identyfikator postojowy rodzica/opiekuna dziecka – 30,00 zł
 
← powrót